KERHOSAAREN SÄÄNNÖT


1 § Tapiolan Venekerho r.y:n hallitsema Grimsholm on varattu kerhon jäsenten käyttöön. Kerhon jäsenillä ja heidän vieraillaan on oikeus nousta maihin, liikkua ja oleskella saarella sekä käyttää satamalaitteita ja rakennelmia.

2 § Saari on tarkoitettu lyhytaikaista oleskelua varten. Vene on kiinnitettävä hyvän merimiestavan mukaisesti ja muut veneilijät huomioiden. Saaressa vierailevat veneet liputtavat liputussäännön mukaisesti. Pidempiaikainen yhtäjaksoinen oleskelu ja telttailu saarella on sallittu vain erikoistapauksissa ja saari-isännän tai hallituksen luvalla.

3 § Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaato ja oksien taitto on kielletty. Saareen tuodut kotieläimet on aina pidettävä kytkettynä ja kerhon jäsenen on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa tai häiriötä luonnolle eikä muille saarella oleskeleville.

4 § Moottoria, radiota ja radiopuhelimia tulee käyttää siten, etteivät ne häiritse muita venekuntia tai ympäristöä.

5 § Jokaisen vierailijan tulee suojella kerhon omaisuutta sekä noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä. Jätteiden jättäminen saareen tai upottaminen veteen sekä WC:n tyhjentäminen saareen tai rannan läheisyyteen on ehdottomasti kielletty.

6 § Tulen teko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saarelta on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa on varmasti sammunut.

7 § Valtion kalastuskortin hankkineella kerhon jäsenellä ja hänen vieraillaan on oikeus pilkkiä ja harjoittaa heittokalastusta rannalta Grimsholmin välittömään läheisyyteen kuuluvalla vesialueella. Kalastuksessa on noudatettava niitä määräyksiä, mitä yleisesti kalastusta koskevissa laeissa ja asetuksissa on säädetty.

Verkkokalastus on ehdottomasti kielletty. Sekä maa- että vesialueella on kaikenlainenmetsästys samoin kuin ampuma-aseiden ja niihin verrattavissa olevien esineiden käyttö ehdottomasti kielletty.

8 § Grillikatoksessa tarvittavista hiilistä ja muista mahdollisista tarvikkeista huolehtii jokainen käyttäjä itse. Lähtiessään on huolehdittava tulisijan täysin sammuneen ja ympäristön jäävän moitteettomaan kuntoon.

9 § Seura ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua poijujen tai muiden satamalaitteiden puutteellisuuksista, siirtymisestä tai niiden pettämisestä. Mikäli poijujen havaitaan siirtyneen, rikkoutuneen tai muiden satamalaitteiden tai rakennelmien vahingoittuneen, on havainnoista viipymättä ilmoitettava saari-isännälle.

10 § Kun kerhon jäsen toteaa saaren sääntöjä tai määräyksiä rikottavan, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta tai rikkomus on vakava, on asiasta ilmoitettava saari-isännälle tai hallituksen jäsenelle.

11 § Saunan puut tuo jokainen itse, samoin löylyveden. Meriveden käyttö löylyvetenä on kielletty. Sauna on lukittu kerhon avaimella.

12§ Näiden sääntöjen lisäksi hallitus tai saari-isäntä voi tarvittaessa asettaa erityismääräyksiä.