grimslait

 

Tapiolan Venekerho r.y:n hallitsema Grimsholm on varattu kerhon jäsenten käyttöön. Kerhon jäsenillä ja heidän vieraillaan on oikeus nousta maihin, liikkua ja oleskella saarella sekä käyttää satamalaitteita ja rakennelmia. Jos tilaa on, myös muiden espoolaisten veneseurojen jäsenet voivat kiinnittyä.

Saari on tarkoitettu lyhytaikaista oleskelua varten. Vene on kiinnitettävä hyvän merimiestavan mukaisesti ja muut veneilijät huomioiden. Saaressa vierailevat veneet liputtavat liputussäännön mukaisesti. Pidempiaikainen yhtäjaksoinen oleskelu ja telttailu saarella on sallittu saari-isännän tai hallituksen luvalla.

Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaato ja oksien taitto on kielletty. Saareen tuodut kotieläimet on pidettävä kytkettynä ja kerhon jäsenen on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa tai häiriötä luonnolle eikä muille saarella oleskeleville. Myös moottoria, radiota ja radiopuhelimia tulee käyttää siten, etteivät ne häiritse muita venekuntia tai ympäristöä.

Jokaisen vierailijan tulee suojella kerhon omaisuutta sekä noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä. Jätteiden jättäminen saareen tai upottaminen veteen sekä WC:n tyhjentäminen saareen tai rannan läheisyyteen on ehdottomasti kielletty.

Tulen teko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saarelta on ehdottamasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa on varmasti sammunut.

Kalastus

Valtion kalastuskortin hankkineella kerhon jäsenellä ja hänen vieraillaan on oikeus pilkkiä ja harjoittaa heittokalastusta rannalta Grimsholmin välittömään läheisyyteen kuuluvalla vesialueella. Kalastuksessa on noudatettava niitä määräyksiä, mitä yleisesti kalastusta koskevissa laeissa ja asetuksissa on säädetty.

Verkkokalastus on kielletty. Sekä maa- että vesialueella on kaikenlainen metsästys samoin kuin ampuma-aseiden ja niihin verrattavissa olevien laitteiden käyttö ehdottamasti kielletty.

Grillikatoksessa tarvittavista hiilistä ja muista mahdollisista tarvikkeista huolehtii jokainen käyttäjä itse. Lähtiessään on huolehdittava tulisijan täysin sammuneen ja ympäristön jäävän moitteettomaan kuntoon.

Seura ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua poijujen tai muiden satamalaitteiden puutteellisuuksista, siirtymisestä tai niiden pettämisestä. Mikäli poijujen havaitaan siirtyneen, rikkoutuneen tai muiden satamalaitteiden tai rakennelmien vahingoittuneen, on havainnoista viipymättä ilmoitettava saari-isännälle.